Algemene Voorwaarden

Deze versie is geldig vanaf: 1 oktober 2022


Artikel 1. Definities

Catch of the Day: opdrachtnemer en tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Catch of the Day is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34221548.Klant(en): een natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Catch of the Day.Eindgebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van een Klant.Dienst: de door Catch of the Day geleverde dienstverlening, waaronder in ieder geval wordt verstaan: online marketing- en/of fundraisingcampagnes.Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Catch of the Day zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Klant verbindt werkzaamheden voor Klant te verrichten. 


Artikel 2. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken van Catch of the Day alsmede op tot de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Catch of the Day gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Catch of the Day te worden bevestigd. Door Klant gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen partijen. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat Catch of the Day deze voorwaarden op enig moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Catch of the Day en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.Catch of the Day behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Catch of the Day overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Klant hier één maand voorafgaand aan de wijziging,van op de hoogte. Klant staat het vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerkingtreden van de nieuwe voorwaarden.


Artikel 3:  Offertes

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod voor maximaal 14 dagen, dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen. 


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de offerte en komt tot stand op het moment dat de offerte door Catch of the Day digitaal ondertekend retour is ontvangen en/of de door Klant reply op een email, als de offerte per mail is verstuurd. Zolang de ondertekende offerte, of reply op e-mail niet retour is ontvangen, behoudt Catch of the Day zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan Catch of the Day verstrekte informatie. De ondertekende offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.De Overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd zoals vermeld in de Overeenkomst.Elke tussen Klant en Catch of the Day gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.Catch of the Day is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen af te breken zonder opgave van redenen en zonder voor eventueel daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk te zijn of gehouden te zijn tot door onderhandelen. 


Artikel 5:  Verplichtingen van de Klant

Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, die Catch of the Day overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Catch of the Day gewenste vorm en wijze aan Catch of the Day ter beschikking worden gesteld. Klant dient ervoor zorg te dragen dat Catch of the Day onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Catch of the Day ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Klant het door Catch of the Day noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Catch of the Day in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Klant dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Klant. Indien Klant niet aan de verplichtingen voldoet heeft Catch of the Day in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de Catch of the Day het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 


Artikel 6: Uitvoering van de Opdracht en levering

Alle werkzaamheden die door Catch of the Day worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Catch of the Day, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Catch of the Day kan niet garanderen dat door haar werkzaamheden de Klant meer klanten krijgt of de omzet van Klant wordt verhoogd. Catch of the Day bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Voor iedere opdracht wijst de Klant één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Catch of the Day en de Klant verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de Klant te handelen.  De leveringstermijnen en indien van toepassing leveringsdata zijn vastgesteld in de offerte.Catch of the Day kan meer werkzaamheden verrichten en aan Klant in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Klant hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Catch of the Day echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Klant in rekening te brengen, ook indien Klant voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.Indien Klant derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Catch of the Day overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Catch of the Day om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Catch of the Day. Catch of the Day houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Catch of the Day. 


Artikel 7:  Geheimhouding

Catch of the Day, het personeel dat in dienst is bij Catch of the Day of door Catch of the Day ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens waar zij als gevolg van de Verwerking kennis van kunnen nemen.Klant staat er jegens Catch of the Day voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart Catch of the Day van elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van gegevens in het kader van de overeenkomst. Catch of the Day zal passende en technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Klant te verwerken persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Mocht Catch of the Day op grond van een wettelijke plicht de in artikel 6.1 genoemde geheimhoudingsplicht moeten schenden, dan zal Catch of the Day de Verantwoordelijke hier direct over informeren, tenzij een wettelijke bepaling dit verbiedt.Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1, is Catch of the Day gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Catch of the Day en slechts ter indicatie van de ervaring van Catch of the Day.Klant vrijwaart Catch of the Day volledig van vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Catch of the Day getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 6.3 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.  De Verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving op de door Catch of the Day beschikbaar gestelde systemen, maar valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De Verwerking vindt plaats op basis van de door de Klant aan Catch of the Day gegeven instructies. De Klant vrijwaart Catch of the Day derhalve tegen alle aanspraken op schadevergoeding die Betrokkenen of derden mochten doen gelden als gevolg van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op hem rustende contractuele en/of wettelijke verplichtingen.


Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Catch of the Day ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo’s afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en content, berusten uitsluitend bij Catch of the Day of diens licentiegevers.De in artikel 7.1 omschreven eigendomsrechten van Catch of the Day mogen door de Klant op geen enkele wijze worden gebruikt zonder dat Catch of the Day nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.Indien een Klant inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van Catch of the Day, is de Klant een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van ten minste duizend Euro aan Catch of the Day. Catch of the Day behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 9. Vergoeding en betaling

Bij een Dienst met een doorlooptijd van meer dan 3 weken zal er in 2 fases worden gefactureerd.  50% bij aanvang en vervolgens 50% na afloop van de Dienst.  De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Catch of the Day behoudt zich het recht voor om de verschuldigde vergoeding te allen tijde te wijzigen, maar pas nadat aan de Klant een kennisgeving is verstuurd waarin de wijziging bekend wordt gemaakt.Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd. Catch of the Day is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn leveranciers, de koersen van buitenlandse valuta, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door Klant te betalen prijs. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks door Catch of the Day worden gewijzigd. 


Artikel 10. Beëindiging

De Dienst wordt afgenomen voor onbepaalde tijd. De Klant kan de Dienst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij als gevolg daarvan lijdt.Catch of the Day mag de Dienst eenzijdig, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:Aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;Ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;De Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Catch of the Day  voortvloeiende verplichting;De Klant inbreuk maakt op rechten van derden;De Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Catch of the Day;De Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, al dan niet aangetekend schrijven;Catch of the Day zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 9.2, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.Indien de Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Catch of the Day vóór de ontbinding heeft geïncasseerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd.


Artikel 11. Subverwerkers

Catch of the Day is gerechtigd Subverwerkers in te schakelen. De Klant geeft door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst toestemming dat Catch of the Day de Subverwerkers als bedoeld in bijlage 1 van deze overeenkomst inschakelt.De Klant blijft gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan de Verwerking door de Subverwerkers als bedoeld in artikel 17.1.Catch of the Day blijft jegens de Klant het aanspreekpunt én blijft verantwoordelijk voor de Verwerking door Subverwerkers.Catch of the Day garandeert dat tussen Catch of the Day  en Subverwerkers een overeenkomst is gesloten of zal worden gesloten, waarbij de op Catch of the Day rustende verplichtingen welke uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien eveneens op de Subverwerkers van toepassing worden verklaard. Op het eerste verzoek van de Klant zal Catch of the Day inzage verschaffen in deze overeenkomsten.Verwerking door de in artikel 10.1 bedoelde Subverwerkers vindt uitsluitend plaats binnen de Europese Unie, tenzij Catch of the Day de Klant schriftelijk om toestemming heeft gevraagd om de Verwerking buiten de Europese Unie te laten plaatsvinden en de Klant daar toestemming voor gegeven heeft.


Artikel 12. Meldplicht bij datalekken

Indien zich een Datalek voordoet, zijn Catch of the Day en de Klant over en weer verplicht om dit binnen 12 uur na ontdekking dit schriftelijk aan elkaar te melden. Daarbij zal deze melding direct per e-mail aan de andere partij worden gedaan.Naar aanleiding van een melding van een Datalek is de Klant verplicht om na te gaan of het Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dient te worden op grond van artikel 33 lid 1 en/of artikel 34 van de Verordening.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

Catch of the Day kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Dienst.Catch of the Day zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die een Klant mocht lijden als gevolg van de onjuistheid van informatie en inhoud die wordt verstrekt door Klants en/of Eindgebruikers.Catch of the Day kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Klant wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden.In het geval Catch of the Day aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen door een Klant, die op een Klant rusten op grond van de wet of deze voorwaarden, zal de Klant Catch of the Day volledig vrijwaren.Indien Catch of the Day enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dient de Klant haar schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.Catch of the Day zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade die een Eindgebruiker mocht lijden als gevolg van het gebruik van de Dienst. Indien een Eindgebruiker Catch of the Day aansprakelijk stelt zal de Klant met wie de betreffende Eindgebruiker een overeenkomst heeft gesloten via de Dienst volledig vrijwaren.Catch of the Day is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn.Catch of the Day is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door Klant afgesloten verzekering. Mocht Catch of the Day onverhoopt toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de door Catch of the Day afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht geen uitkering plaatsvinden krachtens de in de vorige volzin genoemde verzekeringsovereenkomst, dan zal de aansprakelijkheid van Catch of the Day in dat geval beperkt zijn tot een bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeënhalfduizend Euro).


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschil

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Catch of the Day is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.De Klant en Catch of the Day zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Klachten van een Klant zullen met uiterste zorg en vertrouwelijkheid in behandeling worden genomen door Catch of the Day, waarbij Catch of the Day er naar streeft een ingediende klacht binnen 14 dagen na ontvangst af te handelen.Tenzij de regels van dwingend recht anders voorschrijven, zal uitsluitend de rechter te Amsterdam bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Catch of the Day en de Klant.